2021 оноос өнөөдрийг хүртэл Ард санхүүгийн нэгдэл ХК-н дундаж өгөөж 0,43%


2021 оны 1 сарын 1-ээс 2022 оны 4-н сарын 15-ы өдөр

хүртэл Ард санхүүгийн нэгдэл ХК-н дундаж өгөөж (HPR per day)0,43 хувьтай

гарлаа.

Өгөөжийн хэлбэлзэл нь +14.98%-аас -11.52% тай байна.

Smiley face