“ИНВЕСКОР ББСБ” 17.6 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН IPO ГАРГАНА.


Инвескор ББСБ нь нийт хувьцааныхаа 15 хувь буюу 10,759,188 ширхэг хувьцааг захиалгын бүртгэлийн аргаар нийтэд санал болгон, хөрөнгийн зах зээлээс 17.6-18.7 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэхээр зорьж байна. Нийтэд санал болгох хувьцааны 85 хувийг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад 1,650-1,750 төгрөгөөр, 15 хувийг олон нийтэд 1,550-1,650 төгрөгөөр тус тус санал болгон арилжаалах юм. Хувьцааны анхдагч зах зээлийн арилжаа 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ноос 30-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдах бөгөөд татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг зээлийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зарцуулахаар төлөвлөжээ.

Байгуулагдсан он 2016
Салбарын тоо 6
Нийт хувьцааны тоо 71,727,918
Санал болгож буй үнэ Стратеги    1,650-1,750

Олон нийт 1,550-1,650 төгрөг

Санал болгож буй хувь 15% буюу 10,759,188

(85%-ийг стратегийн хөрөнгө оруулагч 15%-ийг олон нийт )

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгө 17.6-18.7 тэрбум төгрөг
Хөрөнгийн зарцуулалт Зээлийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх
Санхүүгийн байдал
Нийт хөрөнгө 39.0 тэрбум төгрөг
Дүрмийн сан 6 тэрбум төгрөг
Хуримтлагдсан ашиг/алдагдал 7.7 тэрбум төгрөг
Өр төлбөр 25.1 тэрбум төгрөг
Хүүгийн цэвэр орлого 8.2 тэрбум төгрөг
Хүүгийн бус цэвэр орлого 402 сая төгрөг
Үйл ажиллагааны орлого 8.6 тэрбум төгрөг
Цэвэр ашиг 5.0 тэрбум төгрөг

 

Smiley face